Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

7483 4f5d 500
Poznań Jeżyce

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viabylejaka bylejaka
5678 04eb 500
Reposted fromintotheblack intotheblack
6318 cb21 500
Reposted fromsarazation sarazation viadzony dzony
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabylejaka bylejaka
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
5649 0a49 500
@carlossteinski
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaintotheblack intotheblack
4234 6097 500
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatworcze tworcze
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viatworcze tworcze
5633 0bad 500

May 12 2017

2228 e767
Reposted fromtfu tfu viadzony dzony
6860 0833 500
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viadzony dzony
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viasweetnothingg sweetnothingg
Reposted frommefir mefir viakubalarson kubalarson

May 07 2017

2877 849b 500

tail-feathers:

Brassaï

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl