Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

5134 22f8 500
Reposted fromFero Fero viadarksideofthemoon darksideofthemoon
0765 321b
5490 04c8
Reposted fromdivi divi viaintotheblack intotheblack
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaintotheblack intotheblack

November 15 2017

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabylejaka bylejaka
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaintotheblack intotheblack
9543 2f0c
Reposted bypoolunhope24
3046 c330
Reposted fromkarahippie karahippie viawatdafak watdafak
7052 3928
Reposted fromstarryeyed starryeyed
2412 27e5 500

bruwho:

@oxford_uk

Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viabylejaka bylejaka
6643 7d04 500
2383 c3b1 500
Reposted byzimorgenstern

November 06 2017

me: i love people maybe i'm not as introverted as i thought, i can be around people forever

me exactly one hour later: oh my god no
— Izabela
Reposted fromintotheblack intotheblack
4606 eadc
Reposted fromdivi divi viaintotheblack intotheblack

November 04 2017

0959 a660
9656 a5e5 500

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl